Menu
Log in

+91 98224 35518        +91 88888 91583         support@sevankurbharat.org

Central Body

Dr. Nitin Gadewad
Sanyojak 

More

Dr. Prashant Gaikwad
Sampark Pramukh 

More

Dr. Yatindra Ashtaputre
Bouddhik Pramukh 

More

Dr. Vishal Dhakre
Upkram Pramukh 

More

Ar. Atul Bang
Sansadhan Pramukh 

More

Nimantrit Sadasya

Dr.Ashwinikumar Tupkary
Invited Member and Guide 

More

Dr. Prasanna Patil
Invited Member 

More

Dr. Avinash Buche
Invited Member 

More

Prant Sanyojak

Dr. Sarang Mali
Devgiri Prant Sanyojak

More

Dr. Dhananjay Deshmukh
Paschim Maharashtra Prant Sanyojak 

More

Dr. Rohit Gupta
Konkan Prant sanyojak 

More

Copyright © Sevankur. All Rights Reserved.

Powered By   
Powered by Wild Apricot Membership Software